TicketSmart

ÁSZF

Belépőjegyek internetes vásárlására

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit, Közhasznú Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye és postai címe: 2890 Tata, Váralja utca 2.
Nyilvántartó hatóság: Tatabányai Törvényszék, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 11-09-018056
Adószáma: 23135763-2-11
E-mail címe: level@vizzenevirag.hu
Honlapjának címe: www.epass.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-34 / 381- 488
Ügyfélszolgálat e-mail címe: level@vizzenevirag.hu
Telefax: 06-34 / 381- 488
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 2890 Tata, Váralja u 2.
Munkanapokon 10-14-ig

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató és az általa működtetett internetes rendszert használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Igénybevevő) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és az Igénybevevő között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) működtet elsősorban belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek) értékesítésének elősegítése céljából. Szolgáltató az Igénybevevő részére a Rendszerében felsorolt Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás), a Belépőjegyek különböző színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szólnak. A Rendszer üzemeltetése online webshop termék- és szolgáltatás értékesítését is magában foglalja. A Szolgáltató esetenként a Belépőjegyek értékesítésén túlmenően más termékeket is értékesíthet (a Rendezvényhez kapcsolódó étel, ital stb.). Amennyiben e termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF erre külön kitér
 3. A Rendezvény tényleges lebonyolításával összefüggésben Igénybevevő a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba, a Szolgáltató fenti jogviszonynak nem részese. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik, így a Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség –elkülönülnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépők személye, tevékenysége illetve az előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. Fentiekre tekintettel a Belépőjegy a Rendezvényszervező és az Igénybevevő közötti szerződésnek minősül, amelyben a Rendezvényszervező a Rendezvény lebonyolítására, az Igénybevevő pedig a Belépőjegy ellenértékének megfizetésére vállal kötelezettséget.

  Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatásra vonatkozó jogviszony közte és a Rendezvényszervező között jön létre, annak Szolgáltató nem részese. Fentiekre tekintettel Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatással összefüggésben, így különösen, de nem kizárólagosan a Rendezvényszervező szerződésszegéséből, nem teljesítéséből eredő igényeit, anyagi követeléseit Rendezvényszervezővel szemben érvényesítheti, Szolgáltató azokért nem felel, a Rendezvényszervező hatáskörébe tartozó szolgáltatások lebonyolításáért, azok minőségéért Szolgáltató felelősségét kizárja. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Rendezvényszervező és az Igénybevevő (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul.
 4. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. Az Igénybevevő a "Vásárlás" gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételeket, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit, mellyel egyidejűleg jön létre Igénybevevő és Szolgáltató között a szerződésé jogviszony. A szerződés létrejöttével azIgénybevevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZFben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.
 5. Az Igénybevevő és a Szolgáltató között létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét az Igénybevevő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. Az Igénybevevő által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.
 6. A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációt igényel, melynek eredményeként az Igénybevevőnek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását az Igénybevevő – leiratkozással – bármikor jogosult megszüntetni.

  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Szolgáltató, a Rendezvényszervező vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

  A vásárlás a "Vásárlás" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Az Igénybevevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) a) pontja alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).
 7. Szolgáltató kijelenti, hogy az Igénybevevő adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.

  Igénybevevő kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató az Igénybevevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért, így Szolgáltató nem felel azért a kárért, ami az Igénybevevő által megadott téves, hibás vagy valóságnak nem megfelelő adat vagy e-mail cím megadásából ered.A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni. Az adatok módosításának, ellenőrzésének módját a Vásárlási tájékoztató pont tartalmazza.
 8. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését az Igénybevevő nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.

  Amennyiben azt követően, hogy az Igénybevevő a Belépőjegyét átvette, az elveszett, megrongálódott, megsemmisült, Belépőjegy pótlására Szolgáltatónak nincs lehetősége, a Belépőjeggyel rendelkező kizárólag annak kicserélését igényelheti Szolgáltatótól, annak székhelyére történő visszajuttatásával külön díjazás mellett. Ennek részletei, feltételei a Vásárlási tájékoztató pont alatt találhatóak.

  A Belépőjegy szabadon átruházható. A Belépőjegyet átruházó kijelenti, hogy annak tudatában adja át a Belépőjegyet más személynek, hogy ezzel az új Birtokosa Belépőjegy teljes jogú felhasználójává válik és ezzel együtt a korábbi Birtokos minden korábbi jogosultságot, amelyet a Belépőjegy biztosított számára elveszít. A Belépőjegy elküldése után a Belépőjegy gondos őrzése és szabályszerű felhasználása az Igénybevevő birtokos felelősségi körébe tartozik, Szolgáltató ezért felelősséget nem vállal. Birtokos kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépőjegy felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, a Belépőjegy felhasználásával ezeket elfogadja, az abban foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.
 9. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az Igénybevevő, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

  Részben vagy egészben szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek joga van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetésére. Az esőnap dátumának meghirdetése esetén a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Rendezvényszervezőaz erre vonatkozó információkat továbbítja Szolgáltatónak, mely információkról a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az epass. hu oldalon az Igénybevevőt.
  Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog, valamint, hogy a szakmában kialakult általános gyakorlat szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

  A Szolgáltató mindent megtesz, ami az adott helyzetben általában elvárható azért, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén az Igénybevevőt tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező határozza meg, így annak lebonyolításáért a Rendezvényszervező a felelős.
  A Szolgáltató amint a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől, haladéktalanul közzéteszi azokat az epass.hu oldalon. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. Így nem kerül visszatérítésre különösen:
  a. a jegyárban feltüntetett rendszerhasználati díj
  b. a tranzakciós díj a sikeres tranzakciót követően
  c. az átvételt követően a szállítási módokhoz tartozó szállítási költségek
  d. jegyirodai kezelési költség a jegy megvásárlását és átvételét követően.
 10. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 11. A Szolgáltató tájékoztatja Igénybevevőt és Igénybevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

  Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az Igénybevevőt a módosítások www.epass.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal